SCB ประกาศตัดทอนดอกเงินกู้ MRR ด้วยกันค่าตอบแทนเงินฝากประจำการ ลง 0.25%

เจ้าเอ็งวันอาทิตย์ นันสองทยาเสพติด สำคัญพนักงานสั่งการและประธานกรรมการว่าการ ธนาคารประเทศไทยการค้าขาย กล่าวว่า ธนาคารไทยการซื้อขายมีความจงใจน่าสนุกที่จะลุ้นตัดทอนหน้าที่ต้นทุนในที่งานดำเนินธุรกิจสิ่งของผู้บริโภค SMEs ด้วยกันผู้บริโภครายย่อย เพื่อสงเคราะห์การปรับตัวดามความท้าจากสภาพเศรษฐกิจแหลมทองสถานที่ครอบครองผลกระทบจากสงครามการขาย และการชะลอเนื้อตัวของการใช้สอยในประเทศ แล้วก็ตอบรับทิศทางงานทำให้เสมอลดดอกหลักสรรพสิ่งคณะกรรมการหลักการเงิน (กนง.) ด้วยงานข่าวปรับตัดทอนอัตราค่าดอกเบี้ยผู้ใช้รายย่อยชั้นหนึ่ง (MRR) ลง 0.25% มาอยู่ที่ 6.87% พร้อมกันนี้ได้มาเกลี่ยตัดทอนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% พอให้สอดคล้องกับประสาสภาพคล่องแห่งหมู่การคลังแห่งยุคปัจจุบันเช่นนี้อัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำใหม่ จะมีผลกระทบตั้งแต่เวลากลางวันศุกร์สถานที่ 8 เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป NewsMRR

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg