SC Asset ปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้เค้าโครงความคิด #SKYDRIVE ไปสู่ Living Solutions Provider

SC Asset เชื่อตวาด “ People” หรือไม่ก็ บุคลากร คือว่าทรัพยากรประธานมากด้วยการขับเคลื่อนองค์กร และ เพื่อตั้งหน้าไปสู่ความมุ่งหมายเดียวกัน รวมความว่า การดำรงฐานะ Living Solutions Provider พร้อมกันเจียรกับดักการเติบโตชนิดคุณภาพยั่งยืน เจ้าเอ็งในัฐวงศ์ คุในาแขนวงศ์สกุล สำคัญบุคลากรว่าการ กองกลาง เอสซี เล็กสเสท คอร์ปอเรชั่น กำหนด (หมู่ชน) ร่วมกับเทศมนตรีกับบุคลากรหมดด้วยกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรนวชาตที่ได้ออกแบบรวมหัวด้วยกัน Transform ไปสู่บริบทใหม่ ในที่ GMM Live House Central World เมื่อแจ้นๆ นี้ ธรรมเนียมปฏิบัติหน่วยงานสรรพสิ่ง SC ASSET ภายใต้แนวคิด #SKYDIVE ที่พาหะถึงพลังอำนาจสถานที่การช่วยกันเช่นกัน Core Value สำคัญณงานเคลื่อนที่งาน 4 อย่าง รวมความว่า Care ใฝ่ใจเพื่อน รู้ใจผู้ใช้ Courage หาญทบทวนดู กล้าหาญเอ่ยปาก หาญกล้าทำ เพื่อบรรยายนวัตกรรม Collaboration ปฏิบัติการรวมแตกต่างหมวด แตกต่างหุ้นส่วน ตั้งใจจากไปไปสู่จุดหมายร่วมมือ Continuous Improvement ศึกษานวัตกรรม กับเจริญอย่างต่อเนื่อง PR NewsSC Assetcross culturalLiving Solutions

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/scb_spu_2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/scb_spu_3.jpg