LINE ได้มาใบอนุญาต หมุนเวียน (เงินตรา)เงิน Cryptocurrency จากรัฐบาลญี่ปุ่น

LINE ถือสิทธิ์ใบอนุญาตจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นแยกออกสามารถบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) หลังจากนั้น เพราะจะให้บริการ 5 วงศ์เงินตราดิจิทัล ได้แก่ bitcoin (BTC), ether (ETH), bitcoin cash (BCH), litecoin (LTC) กับ XRP อย่างถูกกฎหมาย LVC Corporation หุ้นส่วนร่วมทุนเพื่อที่จะดำเนินกิจการปีก Cryptocurrency Exchange ด้วยกันงาน Blockchain สิ่งของ LINE มีสิทธิ์ประทานบัตรขนมจาก Financial Services Agency หรือ FSA ซึ่งครอบครององค์การข้างการเงินสรรพสิ่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกอนใบหน้าตรงนี้ LINE Corporation (LINE) และ LVC Corporation (LVC) ได้สมรู้ร่วมคิดกักคุมร่วมมือกักคุมเปิดดำรงฐานะหุ้นส่วน LINE Tech Plus PTEมันสมอง LTDมันสมอง เพื่อที่จะดำเนินการ BITBOX ในประเทศสิงคโปร์ลงมาแล้ว โดยณด้านสิ่งของงานถือสิทธิ์ใบอนุญาตขนมจากหน่วยงานญี่ปุ่นณครั้งนี้คือว่า บริการ BitMax ซึ่งจักสมรรถปริวรรตเงินตราดิจิทัลได้ 5 พงศ์ กับดักผู้ใช้งานผลรวมกว่า 80 กล้อนวงในประเทศญี่ปุ่น เพราะ 5 วงศ์ดังกล่าว ได้แก่ bitcoin (BTC), ether (ETH), bitcoin cash (BCH), litecoin (LTC) และ XRP อ้างอิงข่าวสาร cointelegraph LINE NewsLINEBitMaxCryptocurrency