KBank กระจายความคิดเห็นพรรษา 2020 ริเริ่มตั้งขึ้น KASIKORN X ก่อสร้างยูประเทศอุตสาหกรรมใหม่อร์นกองกลางเริ่มแรกสิ่งของแหลมทอง

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg