Google ร่วมกับ UN-ESCAP จัด “APAC AI for Social Good Summit” ครบครันจับมือโรงพยาบาลราชวิถีใช้ AI ช่วยคัดแยกทอประสาเบาหวานขึ้นจอจักขุประสาทที่ประเทศไทย

Google ด้วยกัน UN-ESCAP ลงลายมือชื่อข้อตกลงร่วม ครบถ้วนข้อมูลเครือข่ายการวิจัยร่วมปีก AI ในที่ทวีปเอเชียแปซิฟิก Google จับมือกับดักโรงหมอราชวิถีใช้คืน AI สนับสนุนคัดทอสถานะที่เป็นอยู่เบาหวานขึ้นไปหน้าจอประสาทตาในประเทศไทย Google ด้วยกัน คณะกรรมการเศรษฐกิจกับเข้าผู้เข้าคนแห่งสหประชาชาติประจําภาคทวีปเอเชียกับแปซิฟิค (United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific หรือไม่ก็ UN-ESCAP) ร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้วยกันของใหม่แห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน “APAC AI for Social Good Summit” ที่กรุงเทพมหานคร เชิญนักค้นคว้า ผู้กําคราวดหลัก องค์กรเจริญเอกชน ด้วยกันภาคเอกชนขนมจากทุกทวีปเอเชียแปซิฟิก ร่วมขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คืน ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ก็ AI พอให้ก่อกำเนิดคุณประโยชน์ต่อเข้าสังคม อีกด้วยการเล่าเรื่องวิเศษจาก Armida Alisjahbana รองเลขาธิการยูเอ็น ด้วยกันเลขาธิการจัดการ คณะกรรมการเศรษฐกิจและเข้าผู้เข้าคนที่ทวีปเอเชียด้วยกันแปซิฟิก Kent Walker รองประธานแก่ด้านการงานทั่วโลกของ Google, Jay Yagnik รองประธานด้าน Google AI กับ Ed Husic รัฐมนตรีเงาบริหารกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศออสเตรเลีย อีกด้วยผู้นําข้าง AI ขนมจากตลอดเอเชียแปซิฟิคและแดนอื่นๆ Google ร่วมเป็นผู้ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการกับดัก UN-ESCAP พร้อมเปิดตัวเครือข่ายการศึกษาค้นคว้าปีก AI เพื่อสังคมในที่เอเชียแปซิฟิค Google ด้วยกัน UN-ESCAP ได้มาประสานมือดำรงฐานะผู้ส่งเสริมเพื่อที่จะเผื่อแผ่หลักทำที่สะอาดเต็มที่ด้วยกันเจาะจงหลักในการจรรโลงการชดใช้ AI พอให้ก่อเกิดคุณประโยชน์ประกบสังคมที่เอเชียแปซิฟิก สําหรับสารภาพงานร่วมเป็นแนวร่วมในโอกาสนี้ Google จักให้ราคาซื้อให้กับยุ่งเกี่ยวสถาบันอุดมศึกษาภาคพื้นแปซิฟิก (Association of Pacific Rim Universities) เพื่อที่จะสร้างวงจรข่ายการค้นคว้าด้าน AI เพื่อที่จะผลดีประกบสังคมในถิ่นทวีปเอเชียแปซิฟิค (Asia-Pacific Al for Social Good Research Network) Kent Walker รองประธานชราด้านกิจการทั่วโลกของ Google กล่าวว่า “ข่ายงานนี้จะนํานักวิชาการระดับนําขนมจากทุกเขตทวีปเอเชียแปซิฟิกมาเป็นตัวเป็นตนเพื่อทําการวิจัยเกี่ยวพันการส่งเสริมงานใช้ AI แยกออกเกิดผลดีประกบเข้าสังคม และแนวแห่งดีสุดขอบในการจัดการกับการเสี่ยงด้วยกันความกังวลกระยาเลย นอกจากนี้ยังจะดำรงฐานะยกพื้นสําหยอมรับนักวิชาการกลุ่มนี้เพื่อจะขอคำแนะนำเกี่ยวพันการวิจัยสรรพสิ่งเขาทั้งหลายร่วมกับภาครัฐบาล อาณาเขตกลุ่มคนเข้าสังคม และพื้นที่ดีเลิศเสี่ยว” สําหยอมรับความร่วมมือในตอนนี้ได้ผลชกต่อยอดมาจากข่ายงานการศึกษาค้นคว้าและฝึกหัดปีกหลักวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับของใหม่แห่งเอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Research and Training Network on Science, Technology and Innovation Policy หรือไม่ก็ ARTNET on STI) ซึ่งก่อกำเนิดขนมจากความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง UN-ESCAP และสํานักงานคณะกรรมการหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้วยกัน สิ่งใหม่แห่งชาติ (สำนักเลขาธิการวุฒิสภาคงทนถาวรมันสมอง) Armida Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการจัดการ คณะกรรมการเศรษฐกิจกับเข้าผู้เข้าคนที่ เอเชียด้วยกันแปซิฟิค (ESCAP) กล่าวว่า “ความร่วมแรงร่วมใจโอกาสนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาการค้นคว้าแห่งทันสมัยกับการจ่ายคําชี้นำนําข้างหลักเกี่ยว AI เพื่อจะการพัฒนาที่จิรัง ESCAP ครอบครองมอบหมายงานจ่ายเสริมสร้างวารปีกเทคโนโลยีและของใหม่ที่ระดับเขตผ่านบทบาทสิ่งของเราที่ตำแหน่งห้องสมุด กุนซือปีกแนวนโยบายด้วยกันผู้รวมเล่มข่าว ฉันเรียกร้องว่าความสมรู้ร่วมคิดสิ่งของทุกท้องถิ่นซีกอย่างเช่นในที่วันนี้จะช่วยสงเคราะห์ประเทศสมาชิกในความเพียรสิ่งของเขาทั้งหลายใน การใช้คืนเทคโนโลยีและสิ่งใหม่เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” นํารายการปกปักรักษาตาเสียอีกด้วยเทคโนโลยี AI สิ่งของ Google ลงมาใช้ที่แหลมทอง ในประเทศแหลมทองมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกะ 4-5 ล้าน ราย ทุกรายมีการเสี่ยงทาบวิสัยที่เป็นไปโรคเบาหวานขึ้นไปจอประสาทตา (diabetic retinopathy) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนสถานที่ทําให้ตาบอดได้มา ข่าวดีก็คือว่า ภาวะเบาหวานขึ้นหน้าจอจักขุประสาทสามารถ ป้องกันคว้าแม้สำรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ โดยนายแพทย์จะวิเคราะห์ทิวภาพข้างหลังของนัยน์เพื่อควานหาชิ้นธรรมดาๆแห่งดำรงฐานะสัญญาณของภาวะเบาหวานขึ้นไปหน้าจอจักขุประสาท ทว่าในประเทศไทยมีชำนัญพิเศษปีกดวงตาสิงสู่แทบ 1,400 คน ทั้งที่ตลอดด้าวประกอบด้วยผู้ป่วยเบาหวาน 5 โล้นราย ในกิจธุระ Google ได้ข้อมูลประสานมือเป็นแนวร่วมกับโรงหมอราชวิถีขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันงานก่อกำเนิดตาบอดมือถือเคลื่อนเช่นกัน AI เพื่อจะเลือกเฟ้นกรองสถานะที่เป็นอยู่โรคเบาหวานขึ้นจอจักขุประสาท (diabetic retinopathy) เช่นนี้ Google คว้าริเริ่มโครงการตรงนี้แล้วที่สถานพยาบาลหลายที่ในประเทศอินเดีย เพราะครอบครองงานช่วยเหลือจาก Verily ภายหลังการเล่าเรียนย้อนหลังในประเทศไทยตรงเวลามากดวงเดือน ณ เวลานี้ Google กําลังสมรู้ร่วมคิดกับโรงหมอราชวิถีเพื่อที่จะเริ่มการทดลองทางคลินิกที่พื้นที่แห่งถือสิทธิ์การคัดสรรทั่วราชอาณาจักร Google จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนัยน์ 54 มนุช เพื่อจะวิเคราะห์ทิวภาพตอนหลังของโชคชะตานัยเนตรจําเก้าน 130,000 ทิวภาพ ด้วยกันทําการวินิจฉัย 880,000 ครั้ง ต่อจากนั้น Google นําการวินิจฉัย 880,000 ครั้งนี้จากไปฝึกซ้อมแมชชีนเลิร์นจับหลักให้เรียนเข้าใจอัลกปฎิปักษ์ธึมเพื่อให้พินิจพิจารณาภาพดวงตา กับตั้งค่าระดับความเสี่ยง 5 ระดับเพราะว่าเรียกร้องตวาดจักสนับสนุนจ่ายหมอสามารถวินิจฉัยภาวะโรคเบาหวานขึ้นหน้าจอจักขุประสาทคว้าอย่างมีประสิทธิภาพเติบโต Google กําลังสมรู้ร่วมคิดกับหมอแหลมทองเพื่อจะทดสอบว่าอัลกปฎิปักษ์ธึมดัขี้หวงล่าวสามารถชดใช้ที่แหลมทองได้หรือเปล่า เพราะมีจุดประสงค์เพื่อจะก่อสร้างเครื่องใช้ไม้สอยเอื้อเฟื้อแพทย์ที่การวินิจฉัยวิสัยที่เป็นไปเบาหวานขึ้นจอเส้นประสาท ตา และสนับสนุนคนเจ็บเบาหวานขนมจากงานตาเสียคว้าเจริญ นพ. กว้างใหญ่ รวมวิบูลย์ เลขานุการผู้อําเก้ากว้านารด้านศูนย์ความดีเยี่ยมทางการแพทย์ โรงหมอราชวิถี กล่าวว่า “ปัจจุบันแหลมทองมีผู้ป่วยเบาหวานกระทั่ง 5 ล้านราย ทุกรายชันษา การเสี่ยงทาบภาวะโรคเบาหวานขึ้นไปจอประสาทตาซึ่งเป็นเลิศในที่สาเหตุแห่งนําจากไปสู่การสูญเสียงานเหลือบเห็น เช่นนี้สามารถรักษาคว้าเพราะว่างานสืบสวนคัดแยกกรองเป็นประจํา ข้อมูลออกจากการเล่าเรียนย้อนหลังพานพบดุในที่งานสำรวจคัดแยกถักภาพร่างเดียวกัน ภาพร่างจําทดลอง Al ตรวจหาวิสัยที่เป็นไปโรคเบาหวานขึ้นไปหน้าจอประสาทตาเจริญกระทั่งบุคลากรแห่งถือสิทธิ์การฝึกซ้อมมาแล้ว เรารู้ใจเต้นที่ได้ร่วมงานกับดัก Google เพื่อที่จะเรียนรู้ความสามารถสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอย AI ในงานคัดกรองวิสัยที่เป็นไปโรคเบาหวานขึ้นไปหน้าจอประสาทตา ที่จะสนับสนุนป้องกันงานตามืดในคนเจ็บโรคเบาหวานในไทยคว้ามากขึ้น” Lily Peng ผู้จัดการด้านผลิตผลสิ่งของ Google Health กล่าวเสริมดุ “จุดหมายสิ่งของ Google ถือเอาว่าการทําจ่ายทั้งหมดเข้าถึงผลดีของ AI คว้า อีฉันรู้ตื่นเต้นสถานที่ได้คลายโครงการตรงนี้ลงมาอีกทั้งไทยเปลี่ยนความร่วมมือกับดักโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเอาใจช่วยให้ชาวไทยถือสิทธิ์การสืบสวนเลือกเฟ้นกรองที่สามารถป้องกันงานเสียการมองเห็นได้มามากขึ้น” NewsAIGoogleUNESCAP