FED ลดอัตราค่าดอกเบี้ยเร่งรีบ ลงหลงเหลือ 0% พร้อมออก QE อัดฉีดทรัพย์สมบัติ 7 แสนเลี่ยนดอลลาร์ หนุนเศรษฐกิจ

จากงานระบาดสรรพสิ่ง COVID-19 ดำรงฐานะชิ้นที่มีผลกระทบแจะดามระบบเศรษฐกิจณมากมายด้าวทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯด้วย เหตุฉะนี้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้มาลดอัตราค่าดอกเบี้ยยอมหลงเหลือ 0% ด้วยกันให้กำเนิดมาตรการคลายเครียดปลายผลรวม (QE) ทับฉัดทรัพย์สมบัติ 7 แสนโล้นดอลลาร์ เพื่อจะลดผลกระทบกระเทือนชิ้นรุนแรงดังกล่าวในการสัมมนาฉุกเฉินสิ่งของสหรัฐวานตรงนี้ (15 มีนาคม 2563) ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติตกลงใจตัดทอนอัตราค่าดอกเบี้ยหลักการยอมอีก 1 % จากเก่าก่อนอยู่สถานที่ชั้น 1-1.25% หลงเหลือแห่งหน 0-0.25% ครบถ้วนออกลูกมาตรการคลายเครียดเชิงปริมาณ (QE) ดำรงฐานะวงเงิน 7 แสนกล้อนดอลลาร์ อัดจาระบีเงินตราเข้าไประบบเศรษฐกิจ โดยใช้ประโยชน์จับจ่ายตราสารหนี้ที่พัก 2 แสนกล้อนตีน และจับจ่ายใช้สอยพันธบัตรรัฐบาล 5 แสนโล้นพระบาท เพื่อที่จะลดผลกระทบจากงานกระจายเชื้อสรรพสิ่ง COVID-19 รวมทั้งอีกทั้งได้มามีงานตัดทอนอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเร่งรีบเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์เหลือ 0.25% ขนมจากดั้งเดิมอยู่ที่ระดับ 1.5% (ลดน้อยลง 1.25%) และขยายชนมพรรษาเงินกู้ยืมแจกเป็นเวลา 90 วัน และลดอัตราจองสิ่งของธนาคารลงเหลือ 0% Newsfedcovid-19

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/89379242_907502706334859_6807144992289587200_n.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg