ETDA ทำให้เรียบกระดานใหม่ เพราะว่าจ่าย ‘ศาสดาจารย์(เยี่ยม) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สคอยรรถยนต์’ นั่งลงประธาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและเข้าผู้เข้าคน คว้ารังสรรค์ประธานกรรมการกับกรรมการผู้รอบรู้ ณกรุ๊ปเคราะห์กาต้มน้ำเฝือํากับสํานักงานปฏิรูปธุรกรรมทางไฟฟ้า หรือไม่ก็ ETDA เพราะฉะนี้คุณวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานกรรมการ ปะทุแห่งธีวุ่นวายันท์ ธนูีหงส์ กรรมการผู้รู้ ปีกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือปีกวิทยาการสมองกล เจ้าเอ็งชัยชนะ วุฒิวิวัฒน์ชัย กรรมการผู้รู้ ข้างธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ปีกวิทยาการสมองกลเธอขวิดิตร เมี่ยงญชัยชนะการรบ กรรมการผู้รอบรู้ ข้างธุรกรรมทางไฟฟ้าหรือไม่ก็ ด้านวิทยาการสมองกล คุณการดีงาม เลียวรุ่งโรจน์ กรรมการผู้รอบรู้ข้างการติดต่อสื่อสาร การโฆษณา และเข้าสังคม เธอเมธินี เทวะมณี กรรมการผู้รอบรู้ ด้านการบริหารบริหารองค์กร คุณทิพยลูกสาว เก่าแก่ามร กรรมการผู้รอบรู้ ด้านเศรษฐกิจการเงิน Newsetda