CP ALL ได้มาให้คำมั่นจัดตั้งขึ้น 7-Eleven ในประเทศเขมร 30 พรรษา

ก่อนหน้านี้หมวด CP ALL ได้มาเตรียมการบุกเข้าไปตลาด CLMV เพราะว่าจัดตั้งขึ้นสาขาแห่งหนลาวกับกัมพูชา ปัจจุบัน CP ALL (ภาษาซีอ้วน กรูลล์) รุ่งอรุณประกบตลาดหุ้นจดความคืบหน้าเกี่ยวงานเข้าไปสร้างให้คำมั่นแฟรชเจาะนส์ ริเริ่มตั้งขึ้นกับจัดการร้านขายของ 7-Eleven ในประเทศเขมร ด้วยกันตั้งขึ้นกงสีย่อยทางอ้อมแห่งหนนวชาตในประเทศกัมพูชาเป็นระยะสมัย 30 พรรษาโดย CP ALL (Cambodia) Co, Ltd. ได้รับอำนาจแฟรนไซส์ณการจัดตั้งกับลงมือร้น 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาเป็นระยะยุค 30 พรรษา โดยคู่สัญญาคงจะตกลงประกบอายุสัญญได้มาอีกหญิบที คราวละขยำ่สิบชันษาดังนี้ CP ALL (Cambodia) Co, Ltd. ครอบครองกงสีย่อยสถานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายเขมรเพื่อไปกิจธุระร้านรวง 7-Eleven ตามให้คำมั่นแฟรนไชส์เสาด้านหนึ่งพันกิโลกรัมในประเทศเขมร โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นปริมาณทั้งมวล 5,000 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ Newscp-all7-eleven

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/CP_ALL_7.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/CP_ALL.jpg