แกะบทเรียนงานเผชิญวิกฤตขนมจากอดีตสมัยไปสู่ ​COVID-19 กับ ‘จรัมพร โชติกเสถียร’