อสุราโค่งแวดวงน้ำมันรถใช้คืนเงินมากเลี่ยนดอลลาร์ในที่การล็อบบี้แผนการข้างที่แวดล้อม

ที่รายปี เบญจกงสีเทิ่งด้านน้ำมันและก๊าซของแหล่งหล้าใช้คืนทรัพย์สินประมาณการ 200 เลี่ยนดอลลาร์แห่งการล็อบบี้หรือควบคุมเหนี่ยวรั้ง ปิดกั้นการขับกรีธาแนวนโยบายปีกสิ่งแวดล้อม สร้างความยากจนข้นแค้นแจกกับรัฐบาลแห่งการผลักกฏหมายติดสอยห้อยตามข้อตกลง Paris Agreement ซึ่งเป็นการก่อข้อกติกาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นแผ่นดินร้อน เป็นมั่นเป็นเหมาะแหวบริษัทกระยาเลย เปล่าอยากที่จะประเจิดประเจ้อข้อมูลตัวเลขณการกระทำดังที่กล่าวมาแล้ว แม้ว่าเสนอขนมจาก InfluenceMap ได้ทำการเก็งข้อมูลเหล่านี้ BP ควรค่าใช้จ่ายต่อพรรษาอุดมที่งานล็อบบี้สิงสู่แห่ง 53 ล้านดอลลาร์ ติดสอยห้อยตามอีกด้วย Shell แห่งหน 49 ล้านดอลลาร์ ExxonMobil แห่งหน 41 เลี่ยนดอลลาร์ Chevron และ Total คนละ 29 ล้านดอลลาร์ ที่รายปี ซึ่งทรัพย์สินกลุ่มนี้ถูกนำจากไปหว่านล้อมข้าราชการการเมืองกับบุคคลแห่งหนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแห่งการคลอดแนวนโยบายข้างบริเวณแวดล้อมสถานที่ข้องเกี่ยวกับดักการชดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ดั่งที่การโฆษณาของ BP สถานที่ประกอบด้วยการเปิดเผยขจรทาง Social media และทางการโฆษณาการว่า โจทย์แหล่งหล้าร้านขายของตรงนั้นถือเอาว่ากรณีท้าทายแห่งเคียงคู่กับโจทย์กำลังแรงงาน ผลวิจัยอีกทั้งค้นเจอดุเบญจบริษัทตรงนี้อีกทั้งมีการสนับสนุนการล๊อบบี้งานใช้เงินปีเว้น 195 กล้อนดอลลาร์ สำหรับกิจกรรมเพื่อจะงานก่อสร้างแบรนด์เพราะว่าเน้นจากไปสถานที่การแนะนำตัวดุเขาทั้งหลายอนุเคราะห์การดำเนินการกับดักงานภาวการณ์สิ่งแวดล้อม เพราะกลยุทธ์เสาๆ ก็คือการสร้างแจกมนุษย์เห็นกรณีการใช้แก๊สคาร์บอนไดคลอดไซต์ที่ลุ่มยอม สร้างฐานันดรบริษัทตัวเสมือนผู้มีปัญญาปีกสถานะโลกร้อนและคอยให้ความรู้กับประชาชนเพราะว่าละเลยงานขจัดปัญหา เสนอกล่าวว่างานรณรงค์ดังที่กล่าวมาแล้วทำเอาประชาชนเข้าใจผิด เนื่องจากกงสีแห่งตีทะเบียนแห่งตลาดหลักทรัพย์ยังคงขยายกิจกรรมการสกัดน้ำมันรถและแก๊ส เพราะว่าประกอบด้วยแทบ 3 ร้อยละสรรพสิ่งงานจับจ่ายแห่งตั้งหน้าเจียรอีกต่างหากแผนชดใช้คาร์บอนไดคลอดไซต์เสื่อมลง ถึงอย่างไรก็ตาม ตลอด Shell ด้วยกัน Chevron ปฏิเสธข้อความพบสิ่งของเสนอ และอีกต่างหากเน้นความมุ่งมั่นที่จะตัดทอนแก๊สเรือนกระจกกับแก้ไขที่แวดล้อมถัดไป หลักแหล่ง: Forbes.com Newsfuel-oilInfluenceMapclimate-change

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/oil_companies.png