ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเศรษฐกิจประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2020 บาดเจ็บขนมจาก COVID-19 ดำรงฐานะวงกว้าง

ธนาคารชาติกล่าวสภาวะเศรษฐกิจไทยในที่จันทราเดือนกุมภาพันธ์ ชันษา 2020 ชี้ให้เห็น COVID-19 มีผลแจะทาบเศรษฐกิจครอบครองวงกว้าง ท้องที่การเดินทางหดตัวอุดมสุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้อยลง มีผลกระทบให้การลงทุนเอกชนเล็กลง ปีกดุลบัญชีเดินสะพัดความแข็งแรงเกินดุล ดังที่สินค้าเข้าลดน้อยลงอย่างมาก ครบครันการขยายตัวสรรพสิ่งภาคส่งออกแห่งเพิ่มขึ้น ขนาดที่รายได้จากดั้นด้นจะลดลงมากก็ตามเศรษฐกิจประเทศไทยในที่จันทรากุมภาพันธ์ 2020 หดตัวจากระยะห่างเดียวกันปีก่อน เพราะว่าการกระจัดกระจายของ COVID-19 มีผลแตะทาบกิจกรรมทางเศรษฐกิจครอบครองวงกว้างชัดเจนขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การสัญจรแห่งหดตัวรุ่งเรือง นอกจากนี้ การส่งออกกับการพาเข้าของซื้อของขายถือสิทธิ์ผลกระทบทำให้ดีขึ้นจากมาตรการทำให้หยุดบุรีของเมืองจีน ซีกการใช้จ่ายภาครัฐเล็กลงต่อเนื่อง มีพ่างงานกินภาคเอกชนแห่งยังขยายตัวได้มาขนมจากงานเร่งซื้อผลิตภัณฑ์อุปโภคกินสถานที่จำเป็น เช่นนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจสถานที่หดตัวเป็นเหตุให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องต้องกันข้างความคงตัวเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อธารณะลดลงจากเดือนก่อน ขนมจากอัตราภาวะเงินเฟ้อพวกพลังงานแห่งหนลดน้อยลงตามสนนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ระหว่างที่ตำแหน่งสภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานทำให้เสมอสูงขึ้น ปีกเท่ากันบัญชีกระแสรายวันเกินดุลทวีจากค่าการนำเข้าไปของซื้อของขายแห่งหนลดลงมาก แม้รายได้จากท้องถิ่นการเดินทางจักลดลง ด้านเท่ากันบัญชีกองทุนขนส่งเสียดุลการค้าจริงขนมจากทั้งปีกทรัพย์สมบัติกับปีกหนี้สินเรื่องเบ็ดเตล็ดภาวะเศรษฐกิจไทยท้องที่การเดินทางสั้นเข้า จำนวนนักเที่ยวต่างชาติสั้นเข้ารุ่งเรืองแห่งหนร้อยละ 42.8 จากช่องว่างเดียวกันปีก่อน เพราะได้ผลสั้นเข้าณเฉียดฉิวทุกสัญชาติ โดยเฉพาะนักเที่ยวประเทศจีนแห่งหนเล็กลงแรง ตามที่ทางการจีนประกาศใช้มาตรการปิดเมืองณมากมายพื้นที่ ด้วยกันห้ามการทำงานท่องที่ยวต้นฉบับพวกทัวร์เดินทางออกนอกด้าว เพื่อควบคุมงานระบาดสรรพสิ่ง COVID-19 แห่งล้อมวงกว้างขึ้นไปในประเทศเมืองจีน ถึงอย่างไรก็ตาม ปริมาณนักเดินทางรัสเซียอีกต่างหากพองตัวบริสุทธ์ ด้วยเหตุที่สถานการณ์การกระจัดกระจายในประเทศยังไม่รุนแรงในพระจันทร์กุมภาพันธ์ นักเดินทางจึ่งสัญจรตะเวนตามแบบแผนผังแปะเก็บ เช่นนี้ ปริมาณนักทัศนาจรแห่งหนลดน้อยลงมากมีผลกระทบแจะเชิงลบประกบงานแห่งหนเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง เช่น งานโรงแรมด้วยกันเหลา กับการงานการขนย้ายค่าการส่งออกสินค้า พองตัวเปอร์เซ็นต์ 3.6 จากที่ว่างเดียวกันปีกลาย ถ้าไม่ร่วมการส่งออกสุวรรณ มูลค่าการส่งออกหดตัวสม่ำเสมอที่ร้อยละ 1.3 ดังที่อุปสงค์ต่างชาติยังคงชะลอตัว นอกจากนี้ งานระบาดของ COVID-19 กับมาตรการดับเมืองสรรพสิ่งเมืองจีน ส่งผลแจกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เมืองจีนน้อยลงมาก ทั่วงานบริโภคในประเทศ การผลิต กับการขนส่งสินค้า ทำเอาการส่งออกของซื้อของขายสิ่งของแหลมทองเจียรจีนเล็กลงรุ่งเรืองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตรโดยเฉพาะส้มสุกลูกไม้ กับปิโตรเคมีกับเคมีภัณฑ์ หมายรวมการส่งออกเพชรพลอยกับอลงกรณ์จรฮ่องกงแห่งคำประกาศิตจ่ายน้อยลงจัง อย่างไรก็ดี การส่งออกผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้ากับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขยายตัวคว้า ดังที่ครอบครองประโยชน์จากการขนส่งฐานการผลิตลงมาไทยในตอนก่อนหน้าการจับจ่ายใช้สอยรัฐเล็กลงกรณีอนุมัติงบประมาณพรรษา 63 ล่าช้า การใช้จ่ายภาครัฐที่เปล่าร่วมเงินโอนเล็กลงไม่ว่างเว้นขนมจากที่ว่างเดียวกันปีกลาย รวมหมดรายการจ่ายประจำการด้วยกันรายจ่ายลงทุน จากความล่าช้าสรรพสิ่ง พ.ร.บ. งบประมาณพรรษา 2563 เหตุด้วยรายการจ่ายออกทุนสรรพสิ่งรสก.หดตัวตามการจ่ายจับจ่ายสิ่งของหน่วยงานข้างพลังงานเป็นหลักเสพภาคเอกชนขยายตัว เน้นย้ำยอมรับ COVID-19 การบริโภคภาคเอกชนพองตัวขนมจากระยะห่างเดียวกันปีก่อน ติดตามงานใช้สอยที่พวกของซื้อของขายไม่อยู่ยงคงกระพันแห่งหนมีงานรีบจ่ายของซื้อของขายอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขนมจากความวิตกกังวลทาบสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ถึงอย่างไรก็ตาม งานใช้จ่ายในพวกอื่นๆ เล็กลง เป็นพิเศษการใช้สอยที่หมู่บริการ ทั่วหมู่โรงแรมและภัตตาคาร ด้วยกันกลุ่มการขนย้าย ส่วนใดส่วนหนึ่งครอบครองก็เพราะว่าประชาชนหลบเลี่ยงงานเดินทางออกภายนอก ยิ่งไปกว่านี้ การจับจ่ายใช้สอยณหมู่ผลิตภัณฑ์อยู่ยงคงกระพันสั้นเข้ารุ่งเรืองขึ้นไปติดตามยอดขายรถทั้งปวงประเภท สอดคล้องกับดักวัตถุช่วยเหลือกำลังซื้อท้องที่ครอบครัวแห่งหนท้อแท้ยอม รวมหมดในมิติข้างรายได้ การว่าจ้าง ด้วยกันความแน่ใจ ขณะที่ธุระหนี้อีกทั้งสิงสู่ที่ขั้นสูงออกทุนเอกชนตัดทอนจากสถานการณ์ COVID-19 ณประเทศจีน สิ่งชี้นำการลงทุนภาคเอกชน หดตัวรุ่งเรืองขึ้นจากที่ว่างเดียวกันปีกลาย ติดสอยห้อยตามการพาเข้าของซื้อของขายราคาทุนจากเมืองจีนเป็นหลัก เพื่อเครื่องบ่งชี้การลงทุนกลุ่มเครื่องจักรและเครื่องไม้เครื่องมือด้วยกันหมู่ก่อสร้างร่างกายอื่นๆ หดตัวที่ทุกชิ้นส่วน คล้องจองกับดักอุปสงค์รวมหมดในและต่างประเทศแห่งทุรพล หมายรวมความมั่นใจสรรพสิ่งท้องที่การทำงานแห่งห่วยยอมจากการระบาดสิ่งของ COVID-19นำเข้าผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง ราคาการนำเข้าของซื้อของขายสั้นเข้าเปอร์เซ็นต์ 7.8 จากที่ว่างเดียวกันปีกลาย เพราะว่าได้ผลหดตัวที่ฉิวเฉียวทั้งหมดกลุ่มสินค้า ทั่วการนำเข้าของซื้อของขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ดีกรีกลาง ของซื้อของขายราคาต้นทุน กับของซื้อของขายอุปโภคเสพ เป็นพิเศษการนำเข้าไปจากจีน ซึ่งได้มาผลกระทบกระเทือนขนมจากมาตรการดับบุรีของประเทศจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมสั้นเข้าสม่ำเสมอ คล้องจองกับอุปสงค์แห่งอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม อีกต่างหากมองไม่เห็นความกระทบกระเทือนชัดแจ๋วขนมจากงานหยุดชะงักสรรพสิ่งกังวลโซ่ตรวนการผลิตสิ่งของประเทศจีนทาบการผลิตของไทย ส่วนหนึ่งส่วนใดดังที่การทำงานยังมีของซื้อของขายคงคลังแห่งดำรงฐานะวัตถุดิบกับส่วนประกอบพอเหตุด้วยการผลิตที่ดวงเดือนกุมภาพันธ์ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ตำแหน่งสภาวะเงินเฟ้อสาธารณะอยู่แห่งหนเปอร์เซ็นต์ 0.74 ลดลงขนมจากเดือนก่อน ขนมจากตำแหน่งเงินเฟ้อกลุ่มกำลังแรงงานที่น้อยลงติดตามราคาน้ำมันดิบณตลาดโลก ขณะที่อัตราภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานปรับรุ่งเรืองขึ้น ข้างเสมอกันกระแสรายวันเกินดุลทวีขนมจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าแห่งหนลดลงยิ่งนัก แม้รายรับอาณาเขตการเดินทางน้อยลง ระหว่างที่เสมอกันสมุดบัญชีเงินทุนขนส่งขาดดุลการค้าแท้ ทั้งขนมจากปีกทรัพย์สมบัติตามการออกไปลงทุนณหลักทรัพย์ต่างชาติของกองทุนร่วมแห่งหนลงทุนที่ต่างด้าว (FIF) และสถาบันรับฝากเงิน (ODCs) เป็นสำคัญ และข้างหนี้ตามการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของสถาบันรับฝากเงินเพื่อที่จะปรับสถานะเงินตราต่างประเทศ หมายรวมงานขายจริงหลักทรัพย์ไทยสรรพสิ่งนักลงทุนต่างด้าว คล้องจองกับทิศทางการลงทุนณเขต NewsfinanceThailandEconomicsbank-of-thailand

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg