ถ้อยคำภีร์ Self-made จาก OfficeMate ไปสู่ COL ระบิลวรวุฒิ อุ่นใจ

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/SD_SCG_Pack.jpg