ภายหลังที่สำนักงานประกันสังคมคว้าออกมาตรการเยียวยาเกี่ยวกับผู้ประกันร่างกาย แห่งมีสิทธิ์ผลกระทบขนมจากเนื้อความ COVID-19 กระจัดกระจาย ก็ได้เกิดคำถามขึ้นไปมากมายจรดงานรับสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อความผู้ว่าราชการงงาน กรณีว่างงาน เพราะว่า COVID-19ต้นฉบับไหนมั่งแห่งเข้าเกณฑ์เนื้อความเจ้านายเปล่าปันออกผู้เอาประกันตัวมาลงมือเนื่องจากสัมผัสหรือว่าติดกัน ผู้ติดโรคโคตัก-19 ปันออกกักขัง 14 ทิวากาล เพื่อพิจารณาการวางท่า ข้อความองค์การภาครัฐบาลประกอบด้วยคำประกาศิตจ่ายหยุดกิจจานุกิจครู่เดียวเพื่อพิทักษ์ความเสี่ยงดามการแพร่ระบาดสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บงัววิด-19 เป็นเหตุให้ผู้ประกันร่างกายมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบเปล่าสมรรถกระทำและไม่ได้รับค่าเหนื่อย ลงนามครับคุณประโยชน์ทดแทนถึงที่กะไว้ หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (คลิกประตู)**ผู้เอาประกันตัวกรอกร่างครับประโยชน์ชดเชย กรณีเตะฝุ่นขนมจากเหตุสุดวิสัย**นายเติมแบบรับรองการปิดกิจการจากเนื้อความ COVID-19กรณีว่างงาน เพราะว่าสาเหตุอื่น(ไม่ผิดปลอดออกหรือว่าลาออกขนมจากการทำงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโพง-19)สมรรถขึ้นทะเบียนผู้ว่าราชการงงาน และรายงานตัวเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตถึงที่เหมาะ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (คลิกที่นี่)** เหมือนชดใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแห่งการเข้าสู่ระบบ จากนั้นจะได้รหัสลับเพื่อใช้งานระบบฯเมื่อลงนามเข้าระบบเสร็จต่อจากนั้น แบ่งออกผู้เอาประกันร่างกายยื่นคำขอ ได้ประโยชน์ทดแทนข้อความว่างงาน (สำนักงานประกันสังคม2-01/7) e-form บนบานเว็บไซต์ประกันสังคม (คลิกที่นี่)ช่องทางงานยื่นเอกสารส่งงานพิมพ์ทางไปรษณีย์ขานรับ หรือไม่ก็ส่งทางสายรองรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเนื้อที่/จังหวัด/สาขา หรือไม่ก็ส่งมุข e-mail แห่งสปส.กรุงเทพฯพื้นที่/จังหวัด/สำนักงานสาขากำหนด หรือส่งมุขไลน์สถานที่สำนักงานประกันสังคมบางกอกเนื้อที่/จังหวัด/สำนักงานสาขาจำกัดขอบพระคุณข่าวขนมจาก สปส. กระทรวงแรงงาน Thai Fight Covidcovid-19กกจ.สำนักงานประกันสังคม

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/2CD8C959-1C8C-4E6B-A0E6-7993D531003F.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *